ปฏิทินโครงการ/กิจกรรมไตรมาสที่3(ก.ค. - ก.ย. 60)

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัย Yunnan Normal University ดำเนินโครงการ MOU ร่วมกันในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ให้แก่นักศึกษาภาคปกติ โดยผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับการขยายตัวของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้สามารถแข่งขันในเวทีนานาชาติได้