ปฏิทินโครงการ/กิจกรรมไตรมาสที่3(ก.ค. - ก.ย. 60)

                                                                                                           

                                                                                                                     ดร.พิชัย  สุขวุ่น

                                                                                                 คณบดีคณะมนุษยศษสตร์และสังคมศาสตร์

 

                                                                                                      

                                       ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย   หัตถา        รองศาสตราจารย์ ดร.รงค์  บุญสวยขวัญ               รองศาสตราจารย์ปราณี   เพชรแก้ว

                                            ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก               ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก                      ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                         

         ผ.ศ.ชิตาพร  เอี่ยมสะอาด                ดร.กัลญา   แก้วประดิษฐ์          ดร.ศิริรัตน์  ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์       อาจารย์สรัญ  เพชรรักษ์                ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ

      คณบดีคณะครุศษสตร์                     รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ      รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ          ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ           ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ

                      กรรมการ