ดร.พิชัย   สุขวุ่น

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 

'

ดร.กัลญา  แก้วประดิษฐ์

รองคณบดีฝ่ายงานวิจัย

ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
 
 


นางชนัญชิดา ทิพย์ญาณ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
 
 

นายพงศ์เทพ แก้วเสถียร

ผู้ช่วยคณบดี

 

นางจุรีภรณ์  จันทรมาศ

หัวหน้าสำนักงานคณบดี