:
 • อาจารย์สรัญ เพชรรักษ์
  อาจารย์สรัญ เพชรรักษ์

  ชื่อ - สกุล
  นายสรัญ  เพชรรักษ์
  ตำแหน่ง อาจารย์ (ประธานหลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม)
  วุติการศึกษา
  ศศ.ม. (มานุษยวิทยา)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
  อีเมล์ -
  โทรศัพท์ภายใน 077-913363
  ความเชี่ยวชาญ  
 • ผศ.สมทรง นุ่มนวล
  ผศ.สมทรง นุ่มนวล

  ชื่อ - สกุล
  ผศ.สมทรง นุ่มนวล
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
  กศ.ม.(ประวัติศาสตร์)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  อีเมล์ -
  โทรศัพท์ภายใน 077-913363
  ความเชี่ยวชาญ ประวัติศาสตร์,วัฒนธรรม
 • ดร.กัลญา แก้วประดิษฐ์
  ดร.กัลญา แก้วประดิษฐ์

   

  ชื่อ - สกุล
  ดร.กัลญา  แก้วประดิษฐ์
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
  ปร.ด.(วัฒนธรรมศาสตร์)
  สถาบันการศึกษา -
  อีเมล์ -
  โทรศัพท์ภายใน 077-913363
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์ศิริอร เพชรภิรมย์
  อาจารย์ศิริอร เพชรภิรมย์

   

  ชื่อ - สกุล
  นางสาวศิริอร  เพชรภิรมย์
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
  ศศ.ม.(วัฒนธรรมศึกษา)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  อีเมล์ -
  โทรศัพท์ภายใน 077-913363
  ความเชี่ยวชาญ พิพิธภัณฑ์ศึกษา
 • อาจารย์วนิษา ติคำ
  อาจารย์วนิษา ติคำ

  ชื่อ - สกุล
  นางสาววนิษา  ติคำ
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
  ศศ.ม. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
  อีเมล์ -
  โทรศัพท์ภายใน 077-913363
  ความเชี่ยวชาญ การจัดการทางวัฒนธรรม

.