:
 • ดร.ภูมิ พรหมพาหกุล
  ดร.ภูมิ พรหมพาหกุล


   

  ชื่อ - สกุล
  ดร.ภูมิ พรหมพาหกุล
  ตำแหน่ง อาจารย์ (ประธานหลักสูตรภาษาจีน)
  วุติการศึกษา
  M.Ed. (Chinese)
  สถาบันการศึกษา Yunnan Normal University,China
  อีเมล์ -
  โทรศัพท์ภายใน 077-913363
  ความเชี่ยวชาญ ภาษาจีน
 • อาจารย์อภิญญา ศิริวรรณ (ลาศึกษาต่อ)
  อาจารย์อภิญญา ศิริวรรณ (ลาศึกษาต่อ)   

  ชื่อ - สกุล
  นางสาวอภิญญา  ศิริวรรณ
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา
  M.A. (Teaching Chinese as a Second Language)
  สถาบันการศึกษา -
  อีเมล์ -
  โทรศัพท์ภายใน 077-913363
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์อมรา อภัยพงศ์ (ลาศึกษาต่อ)
  อาจารย์อมรา อภัยพงศ์ (ลาศึกษาต่อ)

   

  ชื่อ - สกุล
  นางสาวอมรา  อภัยพงศ์
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
  M.A.(Applied Linguistics)
  สถาบันการศึกษา Yunnan Normal University,China
  อีเมล์ -
  โทรศัพท์ภายใน 077-913363
  ความเชี่ยวชาญ ภาษาจีน
 • อาจารย์อุมา สินธุเศรษฐ
  อาจารย์อุมา สินธุเศรษฐ   

  ชื่อ - สกุล
  นางสาวอุมา  สินธุเศรษฐ
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
  M.A. (Chinese Study)
  สถาบันการศึกษา -
  อีเมล์ -
  โทรศัพท์ภายใน 077-913363
  ความเชี่ยวชาญ -

.