:
 • อาจารย์จิรวรรณ พรหมทอง
  อาจารย์จิรวรรณ พรหมทอง

   

  ชื่อ - สกุล
  นางสาวจิรวรรณ  พรหมทอง
  ตำแหน่ง อาจารย์ (ประธานหลักสูตรภาษาไทยธุรกิจ)
  วุติการศึกษา
  ศศ.ม. (ภาษาไทย)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  อีเมล์ -
  โทรศัพท์ภายใน 077-913363
  ความเชี่ยวชาญ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 • นางสาวสุทธาทิพย์ อร่ามศักดิ์
  นางสาวสุทธาทิพย์ อร่ามศักดิ์

   

  ชื่อ - สกุล
  นางสาวสุทธาทิพย์  อร่ามศักดิ์
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
  อ.ม. (ภาษาไทย)
  สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  อีเมล์ -
  โทรศัพท์ภายใน 077-913363
  ความเชี่ยวชาญ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 • นางสาววรรณภา สรรพสิทธิ์ (ลาศึกษาต่อ)
  นางสาววรรณภา สรรพสิทธิ์ (ลาศึกษาต่อ)

   

  ชื่อ - สกุล
  นางสาววรรณภา  สรรพสิทธิ์
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา
  อ.ม. (ภาษาไทย)
  สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  อีเมล์ -
  โทรศัพท์ภายใน 077-913363
  ความเชี่ยวชาญ วากยสัมพันธ์,อรรถศาสตร์,การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 • อาจารย์อร่ามรัศมิ์ ด้วงชนะ
  อาจารย์อร่ามรัศมิ์ ด้วงชนะ

   

  ชื่อ - สกุล
  นางอร่ามรัศมิ์  ด้วงชนะ
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
  ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
  อีเมล์ -
  โทรศัพท์ภายใน 077-913363
  ความเชี่ยวชาญ ไทยคดีศึกษา
 • ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์
  ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์


   

  ชื่อ - สกุล
  ดร.สมปราชญ์  วุฒิจันทร์
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.ม. (ภาษาไทย)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  อีเมล์ -
  โทรศัพท์ภายใน 077-913363
  ความเชี่ยวชาญ ภาษาและวรรณคดี

.