:
 • ผศ.ดร.วิศาล ศรีมหาวโร
  ผศ.ดร.วิศาล ศรีมหาวโร

   

  ชื่อ - สกุล
  ผศ.ดร.วิศาล  ศรีมหาวโร
  ตำแหน่ง อาจารย์ (ประธานหลักสูตรยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ป.โท)
  วุติการศึกษา
  ศศ.ด. (การวางแผนการพัฒนาชนบท)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  อีเมล์ -
  โทรศัพท์ภายใน 077-913363
  ความเชี่ยวชาญ การวางแผนและพัฒนาชุมชน
 • ดร.จตุพล ชูจันทร์
  ดร.จตุพล ชูจันทร์

   

  ชื่อ - สกุล
  ดร.จตุพล  ชูจันทร์
  ตำแหน่ง อาจารย์ (ประธานหลักสูตรการพัฒนาชุม)
  วุติการศึกษา
  ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  อีเมล์ -
  โทรศัพท์ภายใน 077-913363
  ความเชี่ยวชาญ การวิจัย
 • อาจารย์ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ (ลาศึกษาต่อ)
  อาจารย์ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ (ลาศึกษาต่อ)


   

  ชื่อ - สกุล
  นางชนัญชิดา  ทิพย์ญาณ
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
  ศษ.ม. (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
  สถาบันการศึกษา -
  อีเมล์ -
  โทรศัพท์ภายใน 077-913363
  ความเชี่ยวชาญ -
 • ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด
  ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด


   

  ชื่อ - สกุล
  ดร.เสน่ห์  บุญกำเนิด
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
  ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
  สถาบันการศึกษา -
  อีเมล์ -
  โทรศัพท์ภายใน 077-913363
  ความเชี่ยวชาญ -
 • ผศ.ดร.ภมรรัตน์ สุธรรม
  ผศ.ดร.ภมรรัตน์ สุธรรม

   

  ชื่อ - สกุล
  ผศ.ดร.ภมรรัตน์  สุธรรม
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
  ศศ.ด. (ประชากรศึกษา)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  อีเมล์ -
  โทรศัพท์ภายใน 077-913363
  ความเชี่ยวชาญ สังคมศาสตร์
 • อาจารย์นฤมล ดำอ่อน (ลาศึกษาต่อ)
  อาจารย์นฤมล ดำอ่อน (ลาศึกษาต่อ)

  ชื่อ - สกุล
  นางสาวนฤมล  ดำอ่อน
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
  ศษ.ม. (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  อีเมล์ -
  โทรศัพท์ภายใน 077-913363
  ความเชี่ยวชาญ ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
 • ดร.จารุโส สุดคีรี
  ดร.จารุโส สุดคีรี

   

  ชื่อ - สกุล
  ดร.จารุโส  สุดคีรี
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
  -
  สถาบันการศึกษา -
  อีเมล์ -
  โทรศัพท์ภายใน 077-913363
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์สิทธิพร รอดปังหวาน
  อาจารย์สิทธิพร รอดปังหวาน

   

  ชื่อ - สกุล
  นายสิทธิพร  รอดปังหวาน
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
  ศษ.ม. (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  อีเมล์ -
  โทรศัพท์ภายใน 077-913363
  ความเชี่ยวชาญ อบรมเกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนา
 • อาจารย์สมมาส เส้งสุย
  อาจารย์สมมาส เส้งสุย

   

  ชื่อ - สกุล
  นายสมมาส เส้งสุย
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
  ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
  อีเมล์ -
  โทรศัพท์ภายใน 077-913363
  ความเชี่ยวชาญ การพัฒนาชุมชน
 • อาจารย์ณฐกร นิยมเดชา
  อาจารย์ณฐกร นิยมเดชา


   

  ชื่อ - สกุล
  นายณฐกร  นิยมเดชา
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
  ศศ.ม. (พัฒนามนุษย์และสังคม)
  สถาบันการศึกษา -
  อีเมล์ -
  โทรศัพท์ภายใน 077-913363
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์ธิติ พานวัน
  อาจารย์ธิติ พานวัน

   

  ชื่อ - สกุล
  นายธิติ  พานวัน
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
  ศน.ม. (สังคมวิทยา)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  อีเมล์ -
  โทรศัพท์ภายใน 077-913363
  ความเชี่ยวชาญ วิทยากรกระบวนการ
 • อาจารย์พงศ์เทพ เเก้วเสถียร
  อาจารย์พงศ์เทพ เเก้วเสถียร


   

  ชื่อ - สกุล
  นายพงศ์เทพ  เเก้วเสถียร
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
  พช.ม. (การพัฒนาชุมชน)
  สถาบันการศึกษา -
  อีเมล์ -
  โทรศัพท์ภายใน 077-913363
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์จีรวรรณ ศรีหนูสุด
  อาจารย์จีรวรรณ ศรีหนูสุด

   

  ชื่อ - สกุล
  นางสาวจีรวรรณ  ศรีหนูสุด
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
  พช.ม. (การพัฒนาชุมชน)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  อีเมล์ -
  โทรศัพท์ภายใน 077-913363
  ความเชี่ยวชาญ การพัฒนาชุมชน

.