ชื่อ-สกุล

นายศุภวัชช์  ศรีพัฒน์

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

วุติการศึกษา (สูงสุด)

วท.บ วิทยาศาสตร์

สถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์ภายใน

077-913363

อีเมล์

-

ความเชี่ยวชาญ

ด้านคอมพิวเตอร์ 

 

ชื่อ-สกุล

นายอโนทัย  คงคาช่วย

ตำแหน่ง

นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์

วุติการศึกษา (สูงสุด)

บธ.บ บริหารงานอุตสาหกรรม

สถาบัน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

โทรศัพท์ภายใน

077-913363

อีเมล์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ

ด้านโสตทัศนูปกรณ์ , IT