ปรัชญา

        “สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม นำสังคมพัฒนา มีธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

วิสัยทัศน์

        ผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถแก้ไขปัญหาได้และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

พันธกิจ
        1. ผลิตบัณฑิตทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        2. สร้างสรรค์งานวิจัยและงานวิชาการ
        3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
        4. ส่งเสริมและฟื้นฟูทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม