ปฏิทินโครงการ/กิจกรรมไตรมาสที่3(ก.ค. - ก.ย. 60)

โครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูล CHE QA Online : CHE 3D

 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ " โครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูล CHE QA Online : CHE 3D " ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดำเนินการฝึกอบรมให้แก่อาจารย์และบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องมัลติมีเดีย อาคารทีปังกรรัศมีโชติ เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการใช้งานระบบฐานข้อมูล CHE QA Online : CHE 3D ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินตามที่สำนักงานงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ได้มีการพัฒนาและประกาศใช้