ปฏิทินโครงการ/กิจกรรมไตรมาสที่3(ก.ค. - ก.ย. 60)

การประชุมบุคลากรฝ่ายสนันสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 2 /2560
วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

sru_human_meeting_staff_24_07_2560_02.JPGsru_human_meeting_staff_24_07_2560_01.JPGsru_human_meeting_staff_24_07_2560_03.JPGsru_human_meeting_staff_24_07_2560_04.JPGsru_human_meeting_staff_24_07_2560_05.JPGsru_human_meeting_staff_24_07_2560_06.JPGsru_human_meeting_staff_24_07_2560_07.JPGsru_human_meeting_staff_24_07_2560_10.JPGsru_human_meeting_staff_24_07_2560_11.JPG