ปฏิทินโครงการ/กิจกรรมไตรมาสที่3(ก.ค. - ก.ย. 60)

ขอเชิญร่วมงานวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ 4.0 
18 - 19 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

18 สิงหาคม 2560 รับฟังการบรรยายพิเศษ
" มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 "
เวลา 9.00 น. พิธีเปิดงาน “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ 4.0”
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2

ชมนิทรรศการวิชาการและตอบคำถามชิงรางวัลต่างๆ มากมาย อาทิ

- ชมนิทรรศการวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของ 11 สาขาวิชา/กลุ่มวิชา

- ชมนิทรรศการวิชาการ ศิลปะคณาจารย์และนักศึกษา สาธิตการวาดภาพสีน้ำ, สีน้ำมัน, วาดภาพเหมือน

- การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การแสดงพื้นบ้านทางภาคใต้กับการเข้าสู่ Thailand 4.0”

- ชมการแสดงดนตรีวง SRU BigBand Jazz, SRU Symphonic Brand และการแสดงดนตรีวงโฟล์คซอง

- กิจกรรมตอบปัญหาภาษาอังกฤษโดยใช้ Kahoot app.

- การแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา

- การประกวดการพูดสุนทรพจน์ของสาขาวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

- การอบรมการพัฒนาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมดิจิทัล

- การเสวนาทางการเมืองหลักสูตรรัฐศาสตร์ และกิจกรรมตอบคำถามทางรัฐศาสตร์

- อบรมการทำเดคูพาจ ทำดอกไม้บิดจากเลื่อม การถักเชือกจีน การเขียนพู่กันจีน และการทำอาหารจีน

- การแสดงผลงานของอาจารย์และนักศึกษา

- ชมนิทรรศการศาสตร์พระราชา และเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา