ปฏิทินโครงการ/กิจกรรมไตรมาสที่3(ก.ค. - ก.ย. 60)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
รับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559

     วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี รับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อันได้แก่ รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รศ.ศศิธร วรรณพงษ์ ผศ.เพชร ขวัญใจสกุล อาจารย์ศุภชัย ดำคำ และคุณสุภาวดี ใกล้ถิ่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาและให้สอดคล้องกับแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา