ปฏิทินโครงการ/กิจกรรมไตรมาสที่3(ก.ค. - ก.ย. 60)

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.00น. ณ ห้องประชุมผดุงชาติ สำนักงานอธิการบดี