ปฏิทินโครงการ/กิจกรรมไตรมาสที่3(ก.ค. - ก.ย. 60)

โครงการ "การยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ"
เสริมความเข้มแข็งให้้แก่ท้องถิ่นด้านภาษาอังกฤษให้ก้าวไกลสู่สากล

      การดำเนินงานสู่ระยะที่สองของงานบริการวิชาการ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีโดยคณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในโครงการ "การยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ" เมืื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ที่่ผ่านมา ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 และโรงเรียนบ้านควนดินแดงสามัคคี โครงการนี้ถือว่าเป็นการร่วมมือกับเครือข่ายของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และยกระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้แก่กลุ่มเป้าหมายในอำเภอกาญจนดิษฐ์และอำเภอดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ตามนโยบายของคณบดี ดร.พิชัย สุขวุ่น และเป็นการเสริมความเข้มแข็งแก่ท้องถิ่นด้านภาษาอังกฤษให้ก้าวสู่สากล

srru_human_english_for_everyone_02.jpgsrru_human_english_for_everyone_01.jpgsrru_human_english_for_everyone_03.jpgsrru_human_english_for_everyone_04.jpgsrru_human_english_for_everyone_05.jpgsrru_human_english_for_everyone_06.jpgsrru_human_english_for_everyone_07.jpgsrru_human_english_for_everyone_08.jpgsrru_human_english_for_everyone_09.jpgsrru_human_english_for_everyone_10.jpg