ปฏิทินโครงการ/กิจกรรมไตรมาสที่3(ก.ค. - ก.ย. 60)

สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
ศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

      เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

sru_huso_committee_05.jpgsru_huso_committee_04.jpgsru_huso_committee_03.jpgsru_huso_committee_06.jpgsru_huso_committee_01.jpgsru_huso_committee_02.jpg