ปฏิทินโครงการ/กิจกรรมไตรมาสที่3(ก.ค. - ก.ย. 60)

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน
เรื่องการคัดเลือกผู้แทนบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เรื่องการคัดเลือกผู้แทนบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมอินทนิล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ โดยมี ดร.พิชัย สุขวุ่น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ การคัดเลือกผู้แทนบุคลากรดังกล่าว เป็นไปตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนบุคลากรสายวิชาการและผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน โดยขอให้คณะ สำนัก และสถาบัน ดำเนินการสรรหาผู้แทนบุคลากรตามวิธีการที่กำหนด เพื่อดำเนินการเสนอคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกต่อไป...

sru_human_meeting_13.09.2017_01.jpgsru_human_meeting_13.09.2017_03.jpgsru_human_meeting_13.09.2017_04.jpgsru_human_meeting_13.09.2017_02.jpgsru_human_meeting_13.09.2017_06.jpgsru_human_meeting_13.09.2017_05.jpgsru_human_meeting_13.09.2017_07.jpg