ปฏิทินโครงการ/กิจกรรมไตรมาสที่3(ก.ค. - ก.ย. 60)

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องประชุมอินทนิล  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

sru_human_meeting_a parcel_02.jpgsru_human_meeting_a parcel_01.jpgsru_human_meeting_a parcel_03.jpg