ปฏิทินโครงการ/กิจกรรมไตรมาสที่3(ก.ค. - ก.ย. 60)

 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัย (เบื้องต้น)
เพื่อเสนอขอรับทุน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 10 พ.ย. 2560 เวลา 09.00 น. วันศุกร์ที่ 10 พ.ย. 2560 เวลา 09.00 น. ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัย (เบื้องต้น) เพื่อเสนอขอรับทุน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2561  เพื่อเสนอขอรับทุน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2561

sru-human-research-meeting-10.11_4.2560.jpgsru-human-research-meeting-10.11_3.2560.jpgsru-human-research-meeting-10.11_2.2560.jpgsru-human-research-meeting-10.11_1.2560.jpgsru-human-research-meeting-10.11_5.2560.jpgsru-human-research-meeting-10.11_6.2560.jpg