ปฏิทินโครงการ/กิจกรรมไตรมาสที่3(ก.ค. - ก.ย. 60)

ประชุมเลือกตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์