ปฏิทินโครงการ/กิจกรรมไตรมาสที่3(ก.ค. - ก.ย. 60)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เตรียมความพร้อมในการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ"

วันที่ 19 มีนาคม - 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ