ปฏิทินโครงการ/กิจกรรมไตรมาสที่3(ก.ค. - ก.ย. 60)

โครงการ "การออกแบบกลยุทธ์การใช้งานระบบ e-Learning (Moodles)
ในชั้นเรียนกับเทคโนโลยีการจัดการศึกษา"
วันที่ 25 - 26 เมษายน 2561  เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องมัลติมีเดีย อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ