ศึกษาดูงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏนครปฐม
  19-06-2560   ศึกษาดูงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏนครปฐม
 
ศึกษาดูงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
  19-06-2560   ศึกษาดูงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
 
ศึกษาดูงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  19-06-2560   ศึกษาดูงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 
โครงการ
  12-06-2560   โครงการ "เปิดบ้าน สานสัมพันธ์น้องพี่เลือดส้ม-ขาว
 
โครงการ «ทำบุญตักบาตร ณ วัดตระพังจิก» ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
  12-06-2560   โครงการ «ทำบุญตักบาตร ณ วัดตระพังจิก» ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
  02-06-2560   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
 
อบรมพัฒนาการเขียนบทความวิชาการและงานสร้างสรรค์ «บทความ:เขียนอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่»
  27-05-2560   อบรมพัฒนาการเขียนบทความวิชาการและงานสร้างสรรค์ «บทความ:เขียนอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่»
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ และการสังเคราะห์งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๑
  24-05-2560   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ และการสังเคราะห์งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๑
 
การประชุมอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อการคัดเลือกตัวแทนบุุคลากรสายวิชาการเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร
  23-05-2560   การประชุมอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อการคัดเลือกตัวแทนบุุคลากรสายวิชาการเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร
 
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559
  23-05-2560   ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559
 
ถ่ายทอดสดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อและตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2559
  20-05-2560   ถ่ายทอดสดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อและตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2559
 
เสวนาทางรัฐประศาสนศาสตร์  «นักศึกษากับความเป็นพลเมือง» ณ ห้อง GA 104 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  11-05-2560   เสวนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ «นักศึกษากับความเป็นพลเมือง» ณ ห้อง GA 104 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 

08-11-2559   โครงการ “ทำบุญตักบาตรประจำเดือน”
22-01-2559   ขอเชิญ..อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทุกท่านร่วมตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๙ รูป “โครงการตักบาตรประจำเดือน” วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๑๕ น. ณ ลานหน้าสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
26-11-2558   โครงการตักบาตรประจำเดือน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีพระสงฆ์มาบิณฑบาตรอาหารแห้ง จำนวน 9 รูป
27-10-2558   ขอเชิญ...อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ทุกท่าน เข้าร่วม โครงการตักบาตรประจำเดือน ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 07.00 น. ณ ลานพลเมือง ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีพระสงฆ์มาบิณฑบาตรอาหารแห้ง จำนวน 9 รูป
อ่านทั้งหมด :  กิจกรรมนักศึกษา  
21-04-2560   ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม «สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่» (ลูกไก่) รุ่นที่ 5
21-04-2560   ขอเชิญชวนอาจารย์ส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ ๑๓
21-04-2560   การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13
07-12-2559   นำเสนอผลงานวิจัยในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 «การเรียนรู้เชิงลึก»
29-11-2559   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9
28-11-2559   ขอเชิญชวนอาจารย์และผู้สนใจ ส่งบทความวิชาการ/วิจัยเข้าร่วมในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4
28-11-2559   ขอเชิญชวนอาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 “สร้างองค์ความรู้ สู่ท่องเที่ยวไทย เศรษฐกิจก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน"
17-11-2559   ขอเชิญชวนอาจารย์ และนักวิจัยที่สนใจ เข้าร่วมอบรม «เสริมสมรรถนะบริหารงานวิจัยเชิงพื้นที่»
17-11-2559   ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ปี 2560 กลุ่มเรื่องข้าว รอบที่ 2
17-11-2559   ขอเชิญร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 การพิจารณากระบวนการยุติธรรม
อ่านทั้งหมด :  ข่าวสารงานวิจัย  
21-12-2559   ขอเชิญคณาจารย์ ส่งบทความวิชาการเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560
21-12-2559   ขอเชิญกองบรรณาธิการประชุม เพื่อพิจารณาบทความวิชาการ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560)
17-12-2559   ขอเชิญกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศ่าสตร์ฯ ตรวจบรุ๊ฟ รอบสุดท้าย ก่อนส่งโรงพิมพ์
11-12-2559   ขอเชิญ กองบรรณาธิการเตรียมต้นฉบับ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3
02-12-2559   ขอเชิญประชุม กองบรรณาธิการวารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อตรวจสอบต้นฉบับ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (ก่อนส่งโรงพิมพ์)
18-11-2559   สาระน่ารู้สำหรับการพิมพ์บทความวิชาการ
18-11-2559   ประชุมกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์ฯ
อ่านทั้งหมด :  ข่าวงานวารสาร