คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีดังนี้

1 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                                     ประธาน

2. รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                               กรรมการ

3.รศ.ดร.สิบพงศ์  ธรรมชาติ   (ผู้ทรงคุณวุติจากบุคลภายนอก)                             กรรมการ

4. เรือโท ผศ.ดร. อนันนต์  ใจสมุทร    (ผู้ทรงคุณวุติจากบุคลภายนอก)                 กรรมการ

5. นายทนงศักดิ์  ทวีทอง   (ผู้ทรงคุณวุติจากบุคลภายนอก)                                 กรรมการ

6. หัวหน้าสำนักงานนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                           เลชานุการ