ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สมทรงนุ่มนวล

                                                                             ประธานกรรมการ

 

                                                                           

               ดร.กัลญา  แก้วประดิษฐ์                             อาจารย์กันยารัตน์   จันทร์สว่าง                                          อาจารย์สมมาส  เส้งสุย

          รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย           รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา                   รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

                                                                                                                                                                                     และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                             

   เรือโท ผศ.ดร.อนันต์   ใจสมุทร           รศ.ดร. สืบพงศ์   ธรรมชาติ          นายทนงศักดิ์   ทวีทอง           นางเสาวลักษณ์  ปักษธรสันติ

ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก      ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก     ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก         กรรมการและเลขานุการ

          ประวัติการศึกษา                         ประวัติการศึกษา                          ประวัติการศึกษา