ผศ.วินัย  ชูนวลศรี

                                                                           ประธานกรรมการ

 

                                                       

ผศ. สมทรงนุ่มนวล                     ผศ.สมเชาว์  ชาตินฤดม                  อาจารย์ธาตรี  คำแหง                    อาจารย์พิชัย  สุขวุ่น

      กรรมการ                                    กรรมการ                                    กรรมการ                                   กรรมการ

 

                                                   

ศาสตราจารย์ดร.ฐีรวุฒิ  เสนาคำ      ผศ.ดร.อนันต์  ใจสมุทร                นายมนตรี  เพชรคุ้ม                     นางจารี  วาริชกิจกุล

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                กรรมการและเลขานุการ