ชื่อ – สกุล
นางสาวศิริอร  เพชรภิรมย์
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ศศ.ม.(วัฒนธรรมศึกษา)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
อีเมล์ siriornp@windowslive.com
โทรศัพท์ภายใน 1120
ความเชี่ยวชาญ พิพิธภัณฑ์ศึกษา