ชื่อ – สกุล
ดร.กัลญา  แก้วประดิษฐ์
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ปร.ด.(วัฒนธรรมศาสตร์)
สถาบันการศึกษา
อีเมล์ kanlaya@sru.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 1120
ความเชี่ยวชาญ