ชื่อ – สกุล
นายสรัญ  เพชรรักษ์
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ศศ.ม. (มานุษยวิทยา)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ