ชื่อ – สกุล
Miss Vanisa  Tikam
ตำแหน่ง Lecturer
วุติการศึกษา
M.A. (Cultural Resource Management)
สถาบันการศึกษา Silpakorn University
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ Cultural Resource Management