ชื่อ – สกุล
Mr. Nattthanicha  Phannarat
ตำแหน่ง Lecturer
วุติการศึกษา
M.A. Human and Social Development
สถาบันการศึกษา Prince of Songkla University
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355637
ความเชี่ยวชาญ Sociology, Community Development, Culture