ชื่อ – สกุล
นายสรัญ  เพชรรักษ์
ตำแหน่ง อาจารย์ (ประธานหลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม)
วุติการศึกษา
ศศ.ม. (มานุษยวิทยา)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
อีเมล์ saranmyname@gmail.com
โทรศัพท์ภายใน 1120
ความเชี่ยวชาญ