การจัดเตรียมต้นฉบับแบบฟอร์ม 

     แบบฟอร์มส่งบทความ เพื่อพิจารณานำลงวารสาร.doc

    แบบฟอร์มส่งบทความ.doc

    ตัวอย่างแบบฟอร์มส่งบทความ.pdf

    การอ้างอิงและการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง ตามแบบ APA.pdf

           

           การจัดเตรียมต้นฉบับ

      1. บทความทุกเรื่องต้องมีชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียนทุกคน บทคัดย่อ คำสำคัญทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ใน บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ ประกอบ ด้วย บทนำ (Introduction) เนื้อหา (Substance) และบทสรุป หรือบทส่งท้าย (Conclusion) สำหรับบทความวิจัย ประกอบด้วย บทนำ (Introduction) วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ (Materials and Methods) ผลการศึกษา (Results) อภิปราย (Discussion) สรุปผลการศึกษา (Conclusion) และกิตติกรรมประกาศ (Acknowledgments)

    2. ต้นฉบับที่จัดส่ง ต้องพิมพ์บนกระดาษขาวขนาด A5 เว้นระยะขอบ 1.5 x 1.5 เซนติเมตร ใส่เลขกำกับมุมบนขวาทุกหน้า (ยกเว้นหน้าแรก) ใช้แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 14 ใส่หัวกระดาษขนาดตัวอักษร 11 เว้นว่างไว้ 3 บรรทัด

    3. การจัดต้นฉบับ ชื่อเรื่องและชื่อผู้แต่ง จัดกึ่งกลาง ใช้ตัวอักษรตัวหนา ชื่อเรื่อง ขนาดตัวอักษร 16 ชื่อผู้เขียน ขนาดตัวอักษร 14 อยู่ถัดลงมาจากชื่อเรื่อง หากมีผู้เขียน หลายคน ใส่เครื่องหมายจุลภาค (Comma)

    4. คำแนะนำผู้แต่ง ประกอบด้วย ชื่อผู้เขียน ที่อยู่ผู้เขียน / ต้นสังกัด และที่อยู่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

    5. บทคัดย่อ (บทสรุป สำหรับบทความปริทัศน์) มีความยาวไม่เกิน 200 คำ ผู้เขียน ควรกำหนด คำสำคัญ (Keyword) ของเรื่อง ไม่เกิน 5 คำ

   6. เอกสารอ้างอิง ใช้การอ้างอิงตามแนว เอพีเอ (APA – American Psychological Association : APA 6 th Edition) เอกสารที่ นำ มาอ้างอิ งควรได้ มาจากแหล่ งที่ มี การตี พิ มพ์ ชัดเจน อาจเป็นวารสาร หนังสือหรือแหล่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตก็ได้ ทั้งนี้ผู้เขียนเป็นผู้รับผิดชอบ ต่อความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงทั้งหมดในการตีพิมพ์บทความ บทความที่มีการอ้างอิง ไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการส่งต่อเพื่อพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจนกว่าการอ้างอิงเอกสาร จะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง (รูปแบบการอ้างอิงดูจากการอ้างอิงเอกสารท้ายเล่ม)

            7. ถ้ามีภาพประกอบ กราฟ หรือตาราง ที่ใส่ประกอบไว้ในเนื้อเรื่อง ต้องมีชื่อ คำอธิบาย ที่มาของภาพ และเลขกำกับภาพ ตัวอักษรที่ใช้ต้องเป็นตัวอักษรชนิดเดียวกับที่ ใช้ในบทความ ขนาดตัวอักษร 11

 8. ความยาวของเรื่อง รวมภาพ ตารางและเอกสารอ้างอิง ไม่ควรเกิน 20 หน้า สำหรับบทความขนาดยาวให้จัดเป็นตอนโดยมีรูปแบบดังที่กล่าวแล้ว

           9. ผู้เขียนต้องส่งต้นฉบับที่เป็นเอกสารจำนวน 1 ชุด และส่งผ่านระบบออนไลน์ ในรูปแบบ Word และ PDF มายัง http://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc หรือส่งผ่าน E – mail : jhs.sru@gmail.com

 เอกสารอื่นที่ต้องแนบมาพร้อมกับต้นฉบับ

1. แบบเสนอผลงานเพื่อลงพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งผู้เขียนทุกท่านต้องลงนามยืนยัน 

2.ใบสมัครสมาชิกวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี พร้อมค่าสมัคร (สำหรับท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิกหรือท่านที่หมดสมาชิกภาพแล้ว)