การประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจง เรื่องคำรับรองการปฏิบัติราชการบุคลากรสายวิชาการ

    วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงเรื่องคำรับรองการปฏิบัติราชการบุคลากรสายวิชาการ วัตถประสงค์เพื่อบุคลากรสายวิชาการมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการปฏิบัติราชการอื่นตามที่ได้รับมอลหมายจากจากมหาวิทยาลัย และ/หรือคณะ ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะให้บุคลากรสายวิชาการปฏิบัติตามพันธกิจและการพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นผลผลิต
ผลลัพธ์จากการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ

{AG}sru-huso-work process{/AG}