การลงนามความร่วมมือเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพนัก ศึกษา ระหว่าง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรส.

และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช. 15 มค.57 ณ ห้องลีลาวดี. มรส.