รายชื่อโครงการวิจัย หมวดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2556

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

ลำดับที่

ชื่อเรื่อง

นักวิจัย

งบประมาณ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายใน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก

สัญญา

1

ผลของวิธีสอนแบบวิเคราะห์รูปแบบงานเขียนจดหมายธุรกิจเพื่อพัฒนาความสามารถในงานเขียนของนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นางสาวณัฐชยา  ทองพันธ์

40,800

ผศ.สำราญ คุรุครรชิต

ผศ.สมเชาว์  ชาตินฤดม

ผศ.ดร.วราภรณ์  ศรีเพ็ชรพันธุ์

21 ก.พ. 56 – 20 ก.พ. 57

(คืนทุน)

2

ปัญหาซึ่งมีผลกระทบต่อการจ้างงานต่างด้าวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดร.สมคิด  รัตนพันธุ์

60,000

ผศ.ดร.วิศาล  ศรีมหาวโร

อ.ภมรรัตน์  สุธรรม

ผศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ

 

21 ก.พ. 56 – 20 ก.พ. 57

(คืนทุน)

3

การพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อสร้างศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายธิติ  พานวัน

57,000

ดร.วรรณะ  บรรจง

ดร.ภมรรัตน์  สุธรรม

ผศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ

21 ก.พ. 56 – 20 ก.พ. 57

(ขยายเวลา)

4

การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นางสาวสุภาวดี  พรหมบุตร

30,000

ดร.วาสนา  จาตุรัตน์

ดร.บรรเจิด  เจริญเวช

ผศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ

3 มิ.ย  56 – 2  มิ.ย. 57

5

ความเชื่อและแรงศรัทธาเกี่ยวกับแม่ย่านางเรือที่เชื่อมโยงในวิถีชีวิตของชาวเรือภาคใต้ในบริบทสังคมปัจจุบัน

นายณัฏฐณิชา  พรรณรัตน์

60,000

ผศ.ดร.วิศาล  ศรีมหาวโร

อาจารย์พิชัย  สุขวุ่น

ผศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ

รศ.จุรีรัตน์  บัวแก้ว

3 มิ.ย  56 – 2  มิ.ย. 57