กำหนดการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนเอกสารประกอบการสอน/ตำราเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่ 14-20 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประชุมลีลาวดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์