ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายพระบรมศพ

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถพิตร 

กำหนดการ

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายพระบรมศพ

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 13 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2559 ณ วัดพัฒนาราม พระอารามหลวง

    วันที 13 ธันวาคม 2559 – 11 มกราคม  2560  ณ วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง

                                   วันที่ 12-21 มกราคม 2560 ณ วัดไตรธรรมมาราม พระอารามหลวง