ขอความร่วมมือคณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ 
ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของอุปโภคบริโภค เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่จำเป็นในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สามารถบริจาคได้ดังนี้