ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการและผู้ที่สนใจ

ส่งบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป