ขอเชิญชวนอาจารย์ และนักวิจัยที่สนใจ เข้าร่วมอบรม

“เสริมสมรรถนะบริหารงานวิจัยเชิงพื้นที่”

โดยวิทยากร ผศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา และคณะจาก ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์