ขอเชิญประธานหลักสูตรทุกท่านและผู้ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรทุกหลักสูตรเข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ในวันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี

ชั้น ๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

 

 

{AG}ประเมินภายใน 3-11-58{/AG}