ขอเรียนเชิญ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประชุมบุคลากรสายวิชาการ 
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมลีลาวดี