คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการ โครงการอบรมเสริมศักยภาพการเรียนการสอนอาจารย์ใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ณ ห้องประชุมลีลาวดี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการ โครงการอบรมเสริมศักยภาพการเรียนการสอน   อาจารย์ใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมลีลาวดี   อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ร่วมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ จำนวนทั้งสิ้น 35 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์ใหม่ทุกท่านมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทการเป็นอาจารย์ ในมิติการประกันคุณภาพ การจัดการเรียนการสอน และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมในสถาบันอุดมศึกษา

ทั้งนี้ คาดหวังว่าผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับความรู้  ทักษะ  สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน แลบทบาทอาจารย์ต่อไป

ภาพกิจกรรม