ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าเกียรติยศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชาวคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว ที่ได้เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ในโอกาสนี้นำโดย ผศ.สมทรง  นุ่มนวล คณบดี  ทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศด้านผลงานวิชาการและนวัตกรรม และได้มีพิธีมอบรางวัลในฐานะศิษย์เก่า เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ห้องประชุมผดุงชาติ อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 ภาพกิจกรรม