คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กำหนดจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนตำบลท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์

จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557