กำหนดการ

ราชภัฏวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2558

40 ปี พลังแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น

ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2558

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

 

วัน เดือน ปี

เวลา

รายการ

สถานที่

12 ก.พ. 58

08.30 – 09.00 น.

พิธีเปิด

 โดย..ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล

ณ เวทีหอประชุม

วชิราลงกรณ์

09.00 – 10.30 น.

แข่งขันการตอบปัญหาประชาธิปไตย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 4-6

ณ ห้องลีลาวดี

09.00 – 12.00 น.

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสร้างสรรค์

งานศิลปกรรม

ณ ลานกิจกรรม สาธิต

10.40 – 12.00 น.

แข่งขันการตอบปัญหาประชาธิปไตย

ระดับอุดมศึกษา

ณ ห้องลีลาวดี

10.30 – 11.30 น.

ประกวดเล่านิทานภาษาอังกฤษ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 1-3

ณ ศาลาเรือนแก้ว

11.30 – 11.40 น.

การแสดงชุด จง เหวิน จวน เย่ –ระบำเที่ยวอู่

ณ ศาลาเรือนแก้ว

11.40 – 12.30 น.

ประกวดร้องเพลงจีน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 1-3

ณ ศาลาเรือนแก้ว

12.30 – 13.30 น.

ประกวดเล่านิทานภาษาอังกฤษ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 4-6

ณ ศาลาเรือนแก้ว

13.40 – 14.30 น.

ประกวดร้องเพลงจีน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 4-6

ณ ศาลาเรือนแก้ว

13.00 – 14.30 น.

แข่งขันการตอบปัญหาว่าด้วยพุทธทาสธรรม

ระดับอุดมศึกษา(ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี)

ณ ห้องลีลาวดี

13.00 -16.00 น.

การบรรยาย

 พัฒนาการรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

โดย..ดร.ดิเรก ถึงฝั่ง

ณ ห้องศรีวิชัย

14.30 – 16.30 น.

แข่งขันการโต้วาที

หัวข้อ กิจการสาธารณะยุคใหม่ รัฐหรือเอกชน

ใครควรเป็นเจ้าของ

ระดับอุดมศึกษา (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)

ณ ศาลาเรือนแก้ว

14.30 – 16.30 น.

ประกวดสุนทรพจน์

หัวข้อ ภูมิพล ภูมิพลังแห่งแผ่นดิน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 4-6

ณ ห้องลีลาวดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน เดือน ปี

เวลา

รายการ

สถานที่

13 ก.พ. 58

08.30 – 08.40 น.

ชมการแสดงชุด ทักษิณถิ่นโนรา

ณ ศาลาเรือนแก้ว

09.00 – 10.00 น.

ประกวดสุนทรพจน์ (ภาษาอังกฤษ)

หัวข้อ “Love and Hope”

ระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 1-3

ณ ห้องลีลาวดี

09.00 – 16.00 น.

การบรรยายนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน : เรียนเล่นอย่างสร้างสรรค์เพื่อก้าวทันอาเซียนโดย อาจารย์เจริญ มุศิริ

ณ ห้องศรีวิชัย

 

09.00 – 12.00 น.

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสร้างสรรค์

งานศิลปกรรม

ณ ลานกิจกรรม สาธิต

09.00 – 12.00 น.

ประกวดการประดิษฐ์ผลงานจากเศษวัสดุเหลือใช้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 1-3

ณ ลานกิจกรรมประกวด

10.30 – 12.00 น.

SRU Music Center

ณ ลานกิจกรรม

09.00 – 12.00 น.

เสวนาทางวัฒนธรรม

สืบทอดอัตลักษณ์ใต้ : ดูโนราเป็น ดูอย่างไร

โดย..คุณเจษฎา พรหมชิต /คุณสุภิชัย รักสกุล

คุณเอกชัย ชูแขวง

ณ ศาลาเรือนแก้ว

13.00 – 17.00 น.

ประกวดนาฏศิลป์พื้นเมือง (ประยุกต์)

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6

ณ ศาลาเรือนแก้ว

14 ก.พ. 58

09.00 – 16.00 น.

การบรรยายนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน : เรียนเล่นอย่างสร้างสรรค์เพื่อก้าวทันอาเซียนโดย อาจารย์เจริญ มุศิริ

ณ ห้องศรีวิชัย

 

 

 หมายเหตุ: ขอเชิญชมนิทรรศการของสาขาวิชาต่างๆ มีกิจกรรม ดังนี้

               – มีกิจกรรมร่วมเล่นเกมส์ ตอบคำถามชิงรางวัลต่างๆ มากมาย

               – การแสดงผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชน การสาธิตและเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ กิจกรรมทำพิมเสนน้ำ กิจกรรมเข็มกลัดทำมือ กิจกรรมน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

               – การแสดงผลงานศิลปะ สาธิต วาดภาพคนเหมือน  ภาพหุ่นนิ่ง ภาพดอกไม้ ด้วยเทคนิควาดเส้น สีน้ำ ผ้าบาติก

               นิทรรศการ วัฒนธรรมจีน สาธิตการทำอาหารจีน การเขียนพู่กันจีน ระบายภาพหน้ากากอุปรากรจีน การถักเชือก และร่วมกิจกรรมการถ่ายรูปชุดวัฒนธรรมการแต่งกายของจีน

              ฯลฯ

           

 

 

 

 

กิจกรรมภายในงาน

 

กิจกรรม เสวนา/อบรม/สัมมนา

·       อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสร้างสรรค์งานศิลปกรรม

·       การบรรยาย พัฒนาการรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

โดย..ดร.ดิเรก ถึงฝั่ง

·       การบรรยายนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน : เรียนเล่นอย่างสร้างสรรค์เพื่อก้าวทันอาเซียนโดย อาจารย์เจริญ มุศิริ

·       เสวนาทางวัฒนธรรมสืบทอดอัตลักษณ์ใต้ : ดูโนราเป็น ดูอย่างไร

โดย..คุณเจษฎา พรหมชิต /คุณสุภิชัย รักสกุล/คุณเอกชัย ชูแขวง

กิจกรรม สาธิต/การแสดง

·      การแสดงชุด ทักษิณถิ่นโนรา

·      การแสดง SRU Music Center

·       สาธิตการแสดงหนังตะลุง โนรา

กิจกรรม  แข่งขัน/ประกวด

·       แข่งขันการตอบปัญหาประชาธิปไตย

·       แข่งขันการตอบปัญหาว่าด้วยพุทธทาสธรรม

·       แข่งขันการโต้วาที หัวข้อ กิจการสาธารณะยุคใหม่ รัฐหรือเอกชนใครควรเป็นเจ้าของ

·       ประกวดเล่านิทานภาษาอังกฤษ

·       ประกวดร้องเพลงจีน

·       ประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ ภูมิพล ภูมิพลังแห่งแผ่นดิน

·       ประกวดสุนทรพจน์ (ภาษาอังกฤษ) หัวข้อ “Love and Hope”

·       ประกวดการประดิษฐ์ผลงานจากเศษวัสดุเหลือใช้

·       ประกวดนาฏศิลป์พื้นเมือง (ประยุกต์)