คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภมรรัตน์ สุธรรม
ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน)