คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนรู้การดำเนินงานสำนักงานยุคใหม่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลับราชภัฏพระนคร ่ มหาวิทยาลัยจันทรเกษม มหวิทยาลับธุรกิจบัณฑิต ระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2558

{AG}workshop{/AG}