คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เตรียมการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะมนุษยศาสตร์     และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 นำโดย คณะผู้บริหาร ประธานสาขาวิชา อาจารย์ และบุคลากร ได้ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม       จำนวน 35 ท่าน ทั้งนี้ การศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะด้านวิชาการ งานวิจัย การพัฒนาผลงานทางวิชาการ และประสบการณ์ของคณาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติต่อไป